Loading....

Student Affairs Office and Career Counseling

ZYRA E ÇËSHTJEVE STUDENTORE DHE KËSHILLIMIT TE KARRIERËS

Zyra e Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës është pjesë përbërëse e strukturës së Kolegjit Universitar “LOGOS” që vendos në qendër të vëmendjes studentin dhe synon stimulimin e talenteve individuale të tyre. Ajo është një nga hallkat kryesore të lidhjes së institucionit tonë me nevojat e tregut të punës dhe atë të investimeve.

Misioni i Zyrës se Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës është të rrisë punësueshmërinë e studentëve dhe diplomantëve të Kolegjit Universitar Logos, të ofrojë shërbimet më të mira për studentët, stafin dhe grupet e tjerë të interesit në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e edukimit dhe t’i ndihmojmë ata të zhvillojnë potencialin e plotë dhe të kenë një performancë sa më të lartë në tregun e punës.

Zyra e Karrierës ka për mision të shërbejë për një përqasje më të mirë të studentëve me tregun e punës, duke i mbështetur dhe inkurajuar në zhvillimin e plotë të potencialit të tyre, për një performancë më të mirë në shoqëri.

Në kuadër të kësaj Kolegji Universitar “Logos” ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me institucione dhe kompani të ndryshme të fushave që ne ofrojmë programet e studimit, të cilat ju japin mundësin studentëve në punësimin real të tyre gjatë dhe pas studimeve. Kjo zyre edhe pas punësimit të studentëve vazhdon të nbaj një komunikim me kompaninë partnere mbi përqasjen e studentit tone ne tregun e punës, ku nga punonjësi i Zyrës se Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës ju niset nje formular ku merret informacioni i nevojshëm lidhu me këtë pike.

Zyra e Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës pranë Kolegjit Universitar Logos ka për qëllim të ndihmojë studentët të zhvillojnë potencialin e tyre nëpërmjet:

 1. - Këshillimit të Karrierës
 2. - Rritjes së numrit të studentëve e të diplomuarve që punësohen në profesionin e tyre
 3. - Të ndihmojë studentët në krijimin e lidhjeve me punëmarrësit potencialë
 4. - Të shërbejë si burim rekrutimi për shumë organizata dhe institucione dhe të ofrojë shërbime trajnimi për biznese të ndryshme
 5. - Njohja me tregun e punës nga pikëpamja e kërkimit të punës së dëshiruar dhe aftësinë të paraqiten në këtë kërkim në mënyrën më profesionale të mundshme
 6. - Mundësinë për të provuar punën e dëshiruar nëpërmjet praktikave të punës
 7. - Mundësinë dhe aftësinë e ndërtimit të një rrjeti njohjesh në ambientet profesionale të tregut të punës

Vizioni i Kolegjit Universitar Logos për këtë strukturë është ofrimi dhe shërbimi i një ndihme në karrierë për të gjithë studentët. Orientimi i studentëve është mënyra më e mirë për t`i plotësuar nevojat dhe pritshmëritë e aktoreve të ndryshëm.

a) Funksionet e Zyrës së Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës:

 1. - Ndjek dhe organizon çështjet e karrierës të studentëve
 2. - Ofron këshillim dhe udhëzime në lidhje me orientimin dhe zhvillimin e karrierave profesionale të studentëve
 3. - Bashkëpunon ngushtë me departamentet e fakulteteve për organizimin dhe vijueshmërinë e praktikave profesionale të studentëve
 4. - Ndjek ecurinë e realizimit të praktikave profesionale të studentëve
 5. - Mban komunikim me organizatat e Tregut të Punës për të tërhequr mendime sa i takon përputhjes së diplomave të ofruara me tregun e punës, si dhe për të lehtësuar procesin e praktikave
 6. - Përgatit propozimet për ndryshime dhe përmirësime të kurrikulave dhe ia paraqet për miratim strukturave përkatëse
 7. - Është përgjegjëse për organizimin e panaireve të punës
 8. - Mban marrëdhënie të vazhdueshme me shoqatat apo organizime të tjera të ALUMNI dhe i mbështet ata në funksionimin e tyre

b) Shërbimet e Zyrës së Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës Zyra e Karrierës shërben si një urë lidhëse mes studenteve të Kolegjit Universitar Logos dhe aktorëve e ndryshëm në tregun e punës. Për të arritur qëllimet e veta, Zyra e Karrierës ka krijuar një rrjet me struktura të ndryshme dhe ofron shërbime nga të gjitha fushat siç janë:

 1. - Këshillim i Karrierës
 2. - Organizim i workshopeve të ndryshme me tema specifike
 3. - Mundësi praktike pranë bizneseve dhe organizatave të ndryshme
 4. - Mundësi bursash
 5. - Programe Trajnimi në fusha të caktuara
 6. - Mundësi për ndjekjen e shkollave verore
 7. - Mundësi për punësim të pjesshëm
 8. - Aktivitete dhe Panaire për mundësi punësimi
 9. - Bashkëpunime me zyra partnere të sektorit publik dhe privat në shërbim të ofrimit të mundësive sa më të mira pranë studentëve

Në funksion të të gjitha këtyre proceseve që mbulon Zyra e Çështjeve Studentore dhe Këshillimit të Karrierës ka në funksion të të gjithë studenteve kontaktin e e-mail: studenti@kulogos.edu.al