Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Menaxhimit

Dr. Emira Spahaj

Dr. Emira Spahaj, drejtuese e Departamentit të Menaxhimit në Kolegji Universitar “LOGOS”. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës në vitin 1987, në vitin 2010 ka përfunduar programin e studimit Master i Shkencave në Shkenca Administrative e më tej në vitin 2018 ka marre gradën shkencore “Doktor” në fushën e menaxhimit.

Dr. Spahaj ka një karrierë të pasur akademike si pedagoge në disa institucione të arsimit të lartë. Pedagoge pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës, pedagoge dhe Drejtore e Qendrës së Vlerësimit të Brendshëm në Universitetin Metropolitan Tirana dhe aktualisht në LOGOS.

Dr.Spahaj, ka eksperiencë profesionale në fushën e menaxhimit, në pozicione specialist, përgjegjës dhe drejtues ekzekutiv, në planifikimin dhe alokimin e fondeve buxhetore për investime në infrastrukture, në monitorimin e investimeve private ne sektorin e turizmit si dhe në qeverisjen e korporatave ne pozicionin e CEOs në një kompani private.

Anëtare/Kryetare e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëri aksionere krijuar nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore. Anëtare e disa grupeve ndërministrore si e Grupit Ndërministror të punës për Investimet Publike, për Ndarjen Administrativo-Territoriale në RSH. Anëtare e Grupit të Inspektorëve të Njësive Akomoduese Turistike në RSH.

Dr. Spahaj ka një axhendë aktive në kërkimin shkencor, në fushën e qeverisjes së korporatave specifikisht mbi problematikat e shoqërive aksionere në vend dhe ndikimet e drejtorit ekzekutiv dual/jodual, në performancën organizative dhe financiare të organizatës.

Anëtare e bordit editorial të Buletinit të Qendrës për Hulumtime Ekonomike Ulqin, anëtare e bordit editorial te Metropolitan Tirana Journal.

Kontakt: emira.spahaj@kulogos.edu.al


Dr. Blerta Avdia

Biografia:

Blerta Avdia u lind në Kukës më 1987. Ka kryer studimet e larta dhe Masterin e Shkencave më 2005-2010 në Fakultetin e Historisë dhe të Filozofisë në UT, dega Gjeografi.

Pedagoge në Departamentin e Menaxhim Turizmit , Fakulteti Ekomomik, Kolegji Universitar “Logos” që nga viti 2016. Ka zhvilluar leksionet e lëndëve “Gjeografi Turizmi”, “Bazat e Turizmit”, “Politikat Mjedisore” dhe “Demografi”.

Pedagoge me kohë të pjesshme në Departamentin e Histori-Gjeografisë, në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti i Elbasanit që nga viti 2015.

Ka mbrojtur gradën “Doktor shkencash” në vitin 2015. Masterin Profesional, në mësuesisë dhe licencën për ta ushtruar profesionin e mësueses në vitin 2017.

Bashkëautore e tekstin mësimor “Gjeografia 12 ( lëndë me zgjedhje)”. Autore dhe bashkëautore në një sërë artikujsh shkencor publikuar Brenda dhe jashtë vendit.

Email: blerta.avdia@kulogos.edu.al


MSc. Anisa Balla

Biografia:

Anisa Balla është asistent lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Menaxhimit, Fakulteti Ekonomik në Kolegjin Universitar “Logos”. Ajo është përgjegjëse për lëndët:
Mikroekonomi, Makroekonomi, Biznes Ndërkombëtar, Komunikim në Biznes.

Përgjatë viteve të punës ajo ka kryer disa trajnime mbi metodat e mësimdhënies, dhe ka certifikatë mbi metodat moderne dhe mësimnxënien efektive online. Në vitin akademik 208-2019, ajo ka qenë asistent lektore e jashtme në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për lëndët: Hyrje në Ekonomi, dhe Ekonomia e Krizave. Më herët, ajo ka punuar si Këshilluese Klienti në Procredit Bank, në Tiranë.

Ajo mori diplomë Bachelor në Ekonomiks nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës, në vitin 2011. Nga viti 2013 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Ekonomiks nga Universiteti i Tiranës.

Email: anisa.balla@kulogos.edu.al


MSc. Entela Kostrista

Biografia:

Entela Kostrista ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master Shkencor në Matematikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës në periudhën 2010-2015.

Pasi mori pjesë me sukses në programin e praktikave të punës në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, në Drejtorinë e Programeve Kombëtare, nisi karrierën e saj akademike në vitin 2016 si pjesë e stafit kërkues të Qendrës së Kërkimit Shkencor në Kolegjin Universitar LOGOS dhe si asistent lektore në lëndët Matematikë e përgjithshme, Matematikë Ekonomike dhe Statistikë.

Ka kryer një sërë trajnimesh e certifikimesh në fushën e statistikës; Statistics for Data Science and Business Analysis dhe gjithashtu për software-t statistikorë: R, KNIME, WEKA, SPSS.

Fushat e interesit të saj janë: analiza ekonometrike, modelime matematikore, optimizim dinamik, statistikë.

Ka marrë pjesë në mjaft konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, trajnime dhe Workshope. Është pjesë e bordeve organizative të konferencave shkencore si dhe anëtare e redaksisë së revistës studentore LOGOS.

Email: entela.kostrista@kulogos.edu.al