Loading....

Specialist Master Degree Programmes

Master Profesional


 • Master Profesional në Financë-Kontabilitet
  Specialist Master in Finance-Accounting

  Programi i Ciklit të Dytë të studimit “Master Profesional” në Financë Kontabilitet i pajis të diplomuarit me njohuri të thelluara profesionale në fushën e Financës dhe Kontabilitetit duke reflektuar dinamikën e zhvillimeve në disiplinat përbërëse të kurrikulës si dhe specifikat e kërkesës së tregut dhe të ekonomisë shqiptare.Studimet e Ciklit të Dytë, “Master Profesional” në Financë Kontabilitet, përmbyllen me provim përfundimtar ose punim diplome dhe në përfundim të tij, lëshohet diploma “Master Profesional” në Financë-Kontabilitet.

  Click for more:
 • Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësore
  Specialist Master in Higher Medical Laboratory Technician

  Objektivat e programit Master Profesional janë te qarta profesionalisht dhe të arritshme. Planet dhe programet mësimore janë ne përputhje të plotë me kërkesat dhe aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për arsimin e lartë si dhe kërkesat e sistemit të Bolonjës. Stafi akademik i programit te studimit Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë është nga me te kualifikuarit dhe me kompetencë të plotë shkencore dhe profesionale duke përmbushur maksimalisht kërkesat e programit mësimorë.

  Click for more: