Loading....

Specialist Master Degree Programmes

Master Profesional


 • Master Profesional në Financë-Kontabilitet
  Specialist Master in Finance-Accounting

  Programi i Ciklit të Dytë të studimit “Master Profesional” në Financë Kontabilitet i pajis të diplomuarit me njohuri të thelluara profesionale në fushën e Financës dhe Kontabilitetit duke reflektuar dinamikën e zhvillimeve në disiplinat përbërëse të kurrikulës si dhe specifikat e kërkesës së tregut dhe të ekonomisë shqiptare.Studimet e Ciklit të Dytë, “Master Profesional” në Financë Kontabilitet, përmbyllen me provim përfundimtar ose punim diplome dhe në përfundim të tij, lëshohet diploma “Master Profesional” në Financë-Kontabilitet.

  Click for more:
 • Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësore
  Specialist Master in Higher Medical Laboratory Technician

  Objektivat e programit Master Profesional janë te qarta profesionalisht dhe të arritshme. Planet dhe programet mësimore janë ne përputhje të plotë me kërkesat dhe aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për arsimin e lartë si dhe kërkesat e sistemit të Bolonjës. Stafi akademik i programit te studimit Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë është nga me te kualifikuarit dhe me kompetencë të plotë shkencore dhe profesionale duke përmbushur maksimalisht kërkesat e programit mësimorë.

  Click for more:
 • Professional Master in Social & Practical Theology
  Professional Master in Social & Practical Theology

  The Study Program aims to give participants the necessary skills for sociological research and the practical application of the values ​​of Social Theology to address and prevent issues with the coexistence of religious communities and social peace. Graduates of the Master of Social and Practical Theology study program will have scientific and professional training with advanced knowledge in this field, will have sufficient knowledge of the religious traditions found in Albania, will cultivate the skills of awareness to understand and solve social issues that negatively affect vulnerable social groups and will familiarize themselves with contemporary Ethics and Bioethics issues that plague modern society and understand the basic principles for dealing with them.

  Click for more: