Loading....

Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Bachelor in Teaching For Pre-School Education


Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi i studimit “Bachelor in Teaching For Pre-School Education” është program i ciklit të parë të studimeve universitare. Ky program organizohet me 180 kredite ECTS, ofrohet me kohë të plotë, me kohëzgjatje akademike 3-vjeçare. Studimet në këtë program ofrohen në gjuhën shqipe. Ky program studimi i takon nivelit të 6-të të studimeve sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në përfundim të studimeve lëshohet “Diplomë Bachelor in Teaching For Pre-School Education”.

Misioni i programit “Bachelor in Teaching For Pre-School Education” është të pajisë studentët me njohuritë e nevojshme bazë në fushën e arsimit parashkollor dhe t’u zhvillojë atyre kompetencat e nevojshme për t’u përgatitur si mësues të arsimit parashkollor. Programi bazohet në një kornizë konceptuale të teorisë aktuale, perspektivave bashkëkohore dhe gjetjeve të kërkimit shkencor në fushën e arsimit parashkollor. Programi përqendrohet në zhvillimin e njohurive, qëndrimeve, aftësive, në praktikën, reflektimin dhe përvojat në terren, të nevojshme për t'u bërë profesionist kompetent në fushën e arsimit parashkollor. Për realizimin e këtij misioni, programi parashikon thellime në fusha të tilla, si psikologjia e zhvillimit, psikologjia e edukimit, kurrikula, metodologjia e mësimdhënies, metodika speciale, vlerësimi i fëmijës së moshës parashkollore, pedagogjia familjare, gjuhësia, matematika, shkencat shoqërore, shkencat e natyrës, artet, etj.

Mundësia për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre të ndjekin një karrierë profesionale, akademike ose kërkimore, nëpërmjet vazhdimit të studimeve universitare në ciklin e dytë, në programet master profesional ose master i shkencave në fushën e mësuesisë, të shkencave të edukimit ose fusha të përafërta.

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Studenti, i cili zotëron “Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor” mund të punësohet si mësues në institucionet e arsimit parashkollor, në qendra të fëmijëve parashkollorë, në institucione dhe organizata që mbulojnë çështje të arsimit parashkollor, në media, në shtëpi botuese, etj.


Detajet e programit të studimit(Mund ti shkarkoni dhe në formantin .pdf në link-un e mëposhtëm)

DownloadKurrikula në Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Viti i parë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Hyrje në psikologji 6
2 Bota sociale e fëmijëve 4.5
3 Gjuhë dhe komunikim I 4.5
4 Matematikë elementare 4.5
5 Edukim qytetar dhe metodikë 4.5
6 Gjuhë angleze I 3
7 Përdorim kompjuteri 3
- Totali ECTS Semestri I 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Psikologji zhvillimi 6
2 Kurrikula 4.5
3 Gjuhë dhe komunikim II 4.5
4 Matematikë nëpërmjet lojës 4.5
5 Edukim fizik dhe metodikë 4.5
6 Shkrim akademik 3
7 Gjuhë angleze II 3
- Totali ECTS Semestri II 30

Viti i dytë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Psikologji edukimi 6
2 Letërsi për fëmijë 4.5
3 Aritmetikë e numrave 4.5
4 Njohuri për historinë dhe metodikë 4.5
5 Edukim muzikor dhe metodikë 4.5
6 Gjuhë greke I 3
7 Praktikum për artet 3
- Totali ECTS Semestri III 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Edukim special 6
2 Metodikë e gjuhës shqipe dhe leximit 4.5
3 Metodikë e matematikës 4.5
4 Njohuri për gjeografinë dhe metodikë 4.5
5 Edukim figurativ dhe metodikë 4.5
6 Gjuhë greke II 3
7 Praktikë profesionale 3
- Totali ECTS Semestri IV 30

Viti i tretë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Pedagogji familjare 4.5
2 Shkenca të natyrës I 6
3 Edukim teknologjik 4.5
4 Drama, kukullat dhe media 4.5
5 Edukim shendetësor dhe metodikë 4.5
6 Praktikum për administrimin 6
- Totali ECTS Semestri V 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Vlerësimi i fëmijëve 6
2 Etikë profesionale 4.5
3 Shkenca të natyrës II 4.5
4 Metodikë e shkencave të natyrës 4.5
5 Praktikë profesionale 4.5
6 Detyrime përmbyllëse 6
- Totali ECTS Semestri IV 30