Loading....

Bachelor in Business Management

Bachelor in Business Management


Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi i studimit “Bachelor në Menaxhim Biznesi” është program i ciklit të parë të studimeve universitare. Ky program organizohet me 180 kredite ECTS, ofrohet me kohë të plotë, me kohëzgjatje akademike 3-vjeçare. Studimet në këtë program ofrohen në gjuhën shqipe. Ky program studimi i takon nivelit të 6-të të studimeve sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në përfundim të studimeve lëshohet “Diplomë Bachelor në Menaxhim Biznesi”.

Misioni i programit “Bachelor në Menaxhim Biznesi“ është të pajisë studentët me njohuritë e nevojshme bazë në fushën e menaxhimit dhe të marketingut dhe t’u zhvillojë atyre kompetencat e nevojshme për t’u përgatitur si specialistë të menaxhimit, të marketingut në njësi të vogla e të mesme të sektorit publik dhe privat. Për realizimin e këtij misioni, programi parashikon thellime në fusha të tilla, si ato të mikro dhe makroekonomisë, të legjislacionit të biznesit, të financës, të kontabilitetit, të informatikës dhe të statistikës, etj.

Mundësia për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre të ndjekin një karrierë profesionale, akademike ose kërkimore, nëpërmjet vazhdimit të studimeve universitare në ciklin e dytë, në programet master profesional ose master i shkencave në fushën e ekonomisë..

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Studenti, i cili zotëron diplomë “Bachelor në Menaxhim Biznesi”mund të punësohet si specialist administrator i përgjithshëm, ekonomist në sektorin e administratës publike, maneaxher në sektorin bankar, menaxher në sektorin e sigurimeve, menaxher shitjesh, menaxher portofoli, menaxher i burimeve njerëzore, menaxher i sektorit të pagave dhe punësimit, menaxher investimesh, menaxher marketingu, menaxher reklame dhe promocioni, etj.


Detajet e programit të studimit(Mund ti shkarkoni dhe në formantin .pdf në link-un e mëposhtëm)

DownloadKurrikula në Bachelor Menaxhim Biznesi

Viti i parë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Matematikë 1 4.5
2 Mikroekonomi 4.5
3 Gjuhë e huaj (Anglisht) 3
4 Bazat e informatikës 4.5
5 Shkrim akademik 3
6 Parimet bazë të menaxhimit 4.5
7 Parimet bazë të kontabilitetit 6
- Totali ECTS Semestri I 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Matematikë ekonomike 4.5
2 Makroekonomi 4.5
3 Sipërmarrje dhe menaxhim i SME 4.5
4 Metoda kërkimi 3
5 Kontabilitet financiar 6
6 Gjuhë e huaj (Greqisht) 3
7 Strukturë të dhënash 4.5
- Totali ECTS Semestri II 30

Viti i dytë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Statistikë 1 4.5
2 Menaxhim i burimeve njerëzore 6
3 Kontabilitet kosto 6
4 Parimet bazë të marketingut 4.5
5 Parimet bazë të financës 4.5
6 Bazë të dhënash 4.5
- Totali ECTS Semestri III 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Statistikë biznesi 4.5
2 Financa publike 4.5
3 Menaxhim operacionesh 4.5
4 Drejtim marketingu 4.5
5 Drejtim financiar 6
6 Kontabilitet drejtimi 6
- Totali ECTS Semestri IV 30

Viti i tretë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Menaxhim strategjik 4.5
2 Sjellje organizative 4.5
3 Menaxhim Projektesh 4.5
4 Lidership 4.5
5 Menaxhim sistemesh informacioni 4.5
6 Sjellje konsumatore 4.5
7 Komunikim në biznes/Sociologji/
Psikologji biznesi
3
- Totali ECTS Semestri V 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Inovacion 4.5
2 Biznes ndërkombëtar 4.5
3 Etikë biznesi 4.5
4 E drejtë biznesi 4.5
5 Praktikë profesionale 6
6 Detyrime përmbyllëse 6
- Totali ECTS Semestri IV 30