Loading....

Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratore Mjekësore

Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë


Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi i studimit “Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë” është program i ciklit të parë të studimeve universitare. Ky program organizohet me 180 kredite ECTS, ofrohet me kohë të plotë, me kohëzgjatje akademike 3-vjeçare. Studimet në këtë program ofrohen në gjuhën shqipe. Ky program studimi i takon nivelit të 6-të të studimeve sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në përfundim të studimeve lëshohet “Diplomë Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë”.

Misioni i programit “Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë “ është të pajisë studentët me njohuritë e nevojshme bazë në fushën e teknikës së lartë në laboratorët mjekësorë dhe t’u zhvillojë atyre kompetencat e nevojshme për t’u përgatitur si specialistë në këtë fushë. Për realizimin e këtij misioni, programi parashikon thellime në fusha të tilla, si mikrobiologjia, biokimia, histopatologjia, imunologjia, diagnostika molekulare, teknika laboratorike etj.

Mundësia për studime të mëtejshme

Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre të ndjekin një karrierë profesionale, akademike ose kërkimore, nëpërmjet vazhdimit të studimeve universitare në ciklin e dytë, në programet master profesional ose master i shkencave në fushën e teknikës laboratorike mjekësore ose në fusha të përafërta. Programi i studimit “Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë” ka objektiva të qartë profesionalë që konsistojnë në:

  1. përgatitjen e specialistëve të profilizuar për laboratorët mjekësorë dhe të aftë të njohin e të përdorin teknologjinë e aparaturave bashkëkohore të laboratorëve mikrobiologjikë, biokimiko-klinikë dhe të histologjisë e t’i mirëmbajnë ato;
  2. krijimin e profilit të ekspertit në fushën e laboratorëve mjekësorë, i cili do të jetë në gjendje të kryejë analiza me cilësi të lartë dhe të dijë të përdorë teknologjinë bashkëkohore me të cilën kryhen analizat.

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Studenti, i cili zotëron diplomë “Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë” mund të punësohet në laboratorë mjekësorë, në spitale, në qendra shëndetësore ambulatore, në qendra eksperimenti e kërkimi.


Detajet e programit të studimit(Mund ti shkarkoni dhe në formantin .pdf në link-un e mëposhtëm)

DownloadKurrikula në Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë

Viti i parë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Anatomi normale 3
2 Fiziologji normale 3
3 Biosiguri në laborator 4.5
4 Biologji 3
5 Kimi inorganike 4.5
6 Fizike optike 3
7 Mikrobiologji 6
8 Gjuhë angleze 3
- Totali ECTS Semestri I 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Bakteriologji 6
2 Histologji normale 4.5
3 Kimi organike 4.5
4 Teknologji aparatesh 4.5
5 Psikologji mjekësore 3
6 Gjuhë greke 3
7 Informatikë 4.5
- Totali ECTS Semestri II 30

Viti i dytë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Biokimi e përgjithshme 1 6
2 Hematologji I 6
3 Analize e urinës 6
4 Mykologji 4.5
5 Virusologji 4.5
6 Fiziologji normale 3
- Totali ECTS Semestri III 30
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Biokimi e përgjithshme 2 6
2 Fizpatologji 3
3 Imunologji 6
4 Gjenetikë 3
5 Parazitologji 6
6 Hematologji II 6
- Totali ECTS Semestri IV 30

Viti i tretë

Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Imunologji 6
2 Hematogji 6
3 Infeksione spitalore 6
4 Biologji molekulare 3
5 Sigurim teknik 4
6 Njohuri formimi profesional 6
- Totali ECTS Semestri V 31
Nr. Emërtimi i lëndës/veprimtarisë ECTS/Total
1 Imunologji Klinike 6
2 Hispatologji 3
3 Fizpatologji 3
4 Legjislacion mjeksor 3
5 Njohuri Formimi Profesional II 7
6 Diploma 7
- Totali ECTS Semestri IV 29